Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

17-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

12-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

17-12-2017 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

23-12-2017 26.800.000 VNĐ Đăng ký

Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO)

20-09-2017 10.800.000 đ Đăng ký