Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Mô hình 7S dành cho Doanh nghiệp

18-03-2018 Miễn phí Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

21-03-2018 3.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị kế toán, tài chính dành cho giới chủ

26-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý Dòng tiền

28-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua Điện thoại

06-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

11-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Làm việc hiệu quả

13-04-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp

13-04-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế

16-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn trong Doanh nghiệp

23-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị Thuế an toàn

20-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Chăm sóc & Giải quyết khiếu nại

19-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý & Giám sát bán hàng

30-06-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý Kênh phân phối hiệu quả

21-04-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

05-05-2018 3.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật Thương lượng và Đàm phán trong kinh doanh

12-05-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Thương lượng và Đàm phán

18-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

23-03-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

07-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

07-07-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

06-06-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

06-05-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quảng trị cho Quản lý cấp trung

13-04-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

07-03-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

15-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

13-08-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

11-07-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

29-06-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

28-05-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

30-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

24-06-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

23-05-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

Quán lý & giám sát bán hàng

10-03-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

17-03-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

05-05-2018 3.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

14-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

14-04-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

12-03-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Sống khỏe trẻ đẹp – nghệ thuật ăn uống, cân bằng âm dương

08-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

30-03-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

26-03-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

18-05-2018 5.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

07-04-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

30-03-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp

17-03-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

07-03-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

24-03-2018 18.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

09-04-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

04-04-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

17-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

17-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

12-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký